چند روز پیش با خودم گفتم 

خدایا میدونم پرگناهم

هیچ وقت سر عهدم نموندم

ولی

رحمتت رو بارونت رو ازم دریغ نکن 

دلم خیلی تنگ شده واسه بارونت 

دیشب بابام بود که صدام زد 

نترسیا صدای رعد و برقه...

و من باز شرمنده ی خدا شدم