آن روز حضرت محمد(ص) در بازار قدم می زد. در هر گوشه از بازار فروشنده ای بود و کالایی می فروخت، یکی لباس می فروخت.. یکی میوه می فروخت و خلاصه آنکه هر کس به کاری مشغول بود..

در مسیر پیامبر(ص) مردی هم مقداری گندم روی زمین ریخته بود و می فروخت.. حضرت محمد(ص) به طرف او رفت.. گندم ها آن مرد، بسیار زرد و زیبا بودند..به نظر می رسید که باید خوب و سالم باشند..حضرت محمد(ص)به او گفت:«چ گندم خوبی داری!» سپس قیمت گندم را هم از او پرسید.. قیمت گندم هم مناسب بود..

پیامبر(ص)، برای آنکه ببیند آیا واقعا گندم مرد فروشنده سالم است، دستش را زیر دانه های گندم فرو برد.. وقتی دستش را بیرون آورد، معلوم شد که گندم های زیری خرابند.. دست پیامبر(ص) خیس شده بود.. وقتی گندم خیس باشد معلوم است که خراب شده است!

گندم فروش فریبکار گندم های سالم را روی گندم های خراب ریخته بود تا خریدار ها را فریب دهد.. حضرت محمد(ص) از کار آن فروشنده فریبکار خیلی ناراحت شد.. پیامبر(ص) به او فرمود:«کسی که مسلمانی را فریب دهد از ما مسلمانان نیست!»


http://www.shiapics.ir/components/com_joomgallery/img_originals/___prophet_mohammad_1/muhammd_the_prophet__www_shiapics_ir_20120309_1345208522.jpg