یا علی!

تو، نه!اینبار من!!!
از تو بسیار گفته اند و می گویند و من را یا علی! نه زبان گفتن است نه مشقی در خور تو..
بگذار که از من بگویم اینبار...ای دیوار به دیوار دادار...
مگر نه این یک ماه رمضان که نامش هماره مرا یاد تو می اندازد، ماه خواستن من و ماست؟!
پس در ماه تو از تو می خواهم که بگذاری تا بگذارم دست های حاجتم به سمت اینهمه گنبد های استجابت بیاید...

یا علی!

تو من را بطلب!
یا علی! چه غریب حسی است این حس طلب از تو!
حس خواستن من که به همین سادگی همکلام بزرگی ات می شوم...
چه غریب حسی است که بی وقتی از پیش گرفتن، بی دفتری و قراری و التماسی راهم می دهی...راهمان می دهی که بخواهیمت و بخوانیمت و...میخوانم تو را که این ماه ماه خواستن من است...

"یا علی! دستم را بگیر و رها نکن..."


منبع:کتاب "یا علی"نوشته:علی میرمیرانی