خدایا...

چه لحظه هایی که در زندگی تو را گم کردم اما تو همیشه کنارم بودی..
چه دقیقه ها که حضورت را فراموش کردم اما تو فراموشم نکردی..
چه ساعت هایی که غرق در شادی و غرور،تو رو که پشت همه موفقیت هام قایم شده بودی از یاد بردم اما تو همیشه به یادم بودی..
چه روزهایی که سرم تو لاکم کردم و توی غصه هایی که فکر می کردم تو برای تلافی کارهای بدم برام فرستادی دست و پا زدم،اما تو همیشه کاری کردی که به صلاح منه
..

و چه سال هایی که من...