سفره افطار معترضان اردوغان در خیابان "استقلا"ل استانبولکودک در جمع نمازگزاران اولین نماز ماه مبارک رمضان در شهر استراسبورگ فرانسهجوان افغان سینی شیرینی سنتی کابل در ماه مبارک رمضان را بر روی سر حمل می کندمنبع : فرارو


برچسب ها :
ماه رمضان ,