این هفته هم گذشت تو اما نیامدی // خورشید خانواده ی زهرا نیامدی

از جاده ی همیشه ی چشم انتظارها // ای آخرین مسافردنیا نیامدی

صبحی کنار جاده تو را منتظر شدیم // "آمد غروب،رفت وتوآقا نیامدی"

امروزمان که رفت چه خاکی به سر کنیم؟ // آقای من ! اگر زد وفردا نیامدی

غیبت بهانه ای است که پاکیزه تر شویم // تا روبرویمان نشدی ، تا نیامدی!برچسب ها :
امام زمان ,