اگه چشمان من دریاست تویی فانوس شبهایش

اگر حرفی زدم از گل تویی مفهوم و معنایش

اگر گفتم به شبنم اشک اگر با اشک خو کردم

تو گل بودی و من شبنم تورا من جستجو کردم

اگر مرغی پرید و من برایش شــــعرها گفتـــم

نبوده در خیـــــالم مرغ خدایا من تو را گفتــم

اگرچون کبک میخوانم اگر چون کوه خاموشم

خیال توست در فکرم صدای توست در گوشمبرچسب ها :
شعر ,